Musikterapi är en mångsidig rehabiliterings- och behandlingsform som

  • baserar sig på vetenskaplig forskning

  • utnyttjar musik som ett interaktionsredskap

  • inte kräver musikaliska färdigheter av kunden

  • planeras och genomförs enligt individuellt fastställa mål

Musikterapi används både som primär behandlingsform och som en del av helhetsbehandlingen vid sidan av andra behandlingsformer. Den kan genomföras som individuell terapi eller gruppterapi. 

Musikterapi lämpar sig för barn, unga, vuxna och äldre människor. Med musikterapi kan man uppnå positiva resultat i behandlingen av psykiska, fysiska, neurologiska och sociala symtom och sjukdomar.

Kaksi ihmistä kuuntelee samaa säveltä

  

Hur genomförs musikterapi?

Inom musikterapin används metoder som bland annat bygger på

  • lyssnande till musik,

  • röstanvändning,

  • spelande och improvisation,

  • produktion av musik,

  • musik och rörelse samt

  • lågfrekventa ljudvibrationer.

Det centrala är interaktionen med hjälp av musik. Terapin kan också omfatta diskussioner, skrivande, framställning i anslutning till andra konstformer samt avkoppling och kroppsliga metoder.

Du behöver inte kunna sjunga eller spela för att gå på musikterapi. Det är inte fråga om att lära sig spela utan man använder musik för att uppnå kundens terapeutiska mål.

Kuva terapiatilasta

  

För vem och hur?

Musikterapi lämpar sig såväl för barn, unga, vuxna som äldre människor med olika psykiska eller neurologiska störningar eller andra begränsningar i funktionsförmågan. 

Terapin kan vara individuell terapi eller gruppterapi. Kunden förutsätts inte ha musikaliska färdigheter, eftersom musiken är ett terapiredskap, inte ett självändamål.

FPA ersätter musikterapi som rehabiliterande psykoterapi (i åldern 16–25) eller som krävande medicinsk rehabilitering. Även kommuner och sjukvårdsdistrikt betalar musikterapi för kunder i olika åldrar. Man kan också söka sig till terapi som självbetalande kund.

Nainen makaa fysioakustisella patjalla.
PÅ BILD VIBRO-/FYSIOAKUSTISK MADRASS

  

Musikterapeut

En musikterapeut ska ha utbildning som musikterapeut som godkänts av utvecklingsgruppen för musikterapiutbildning i Finland (SUMUKE). Utbildningens omfattning är minst 180 sp och den innehåller 200 h gruppmusikterapi samt kliniska övningar och arbetshandledning under en treårsperiod. 

En musikterapeut har omfattande musikaliska färdigheter och beredskap att arbeta med kunder som har både psykiska och fysiska symtom och sjukdomar.

Musikterapeuterna samarbetar bland annat med FPA och välfärdsområdena, deltar regelbundet i arbetshandledning, iakttar de yrkesetiska principerna för musikterapeuter samt upprätthåller kvaliteten på de tjänster de producerar och utvecklingen av sin kompetens.

  

Musikens betydelse

Musiken erbjuder många möjligheter. Den hjälper oss att uppnå och uttrycka känslor. Musiken främjar interaktionen, ger estetiska upplevelser och skapar välbehag. Den ökar också motivationen till terapeutiskt arbete. 

Musiken har beprövade fysiologiska effekter. Den aktiverar samtidigt många olika delar av hjärnan, vilket främjar uppkomsten av nya kontakter och verksamhetsmodeller. Med hjälp av musik kan man aktivera eller lugna ner samt lindra smärta. Musik används också inom beroendebehandling.

På den psykiska sidan aktiverar musiken ett undermedvetet sinneslandskap. Genom att utnyttja detta kan man både lyfta fram frågor som inte bearbetats och behandla dem. Med hjälp av musik kan man behandla också svåra saker tryggt, på ett symboliskt avstånd, och man behöver inte uttrycka allt i ord.

   

Musikterapins vetenskapliga grund

Musikterapin grundar sig på vetenskaplig forskning och har använts systematiskt i Finland ända sedan 1960-talet. Musikterapins traditionella tillämpningsområden är psykiatri och rehabilitering för intellektuellt funktionsnedsatta. Nyare användningsområden är till exempel kommunikationsstörningar, neurologiska problem samt problem som förknippas med rusmedel, utbrändhet och smärta.

I Finland utförs forskning i musikterapi i huvudsak på fakulteten för musik-, konst- och kulturforskning vid Jyväskylä universitet, som också har en professur i musikterapi. Forskningsverksamheten i anslutning till musikterapi är aktiv och internationellt högklassig i Finland. 

Mer information finns på den finskspråkiga sidan Musiikkiterapian tieteellinen perusta (Musikterapins vetenskapliga grund)