Ohjeiden tarkoitus

Musiikkiterapeuttien ammattieettiset ohjeet on laatinut Suomen musiikkiterapiayhdistyksen ammattikillan asettama ammattieettinen työryhmä jäsenistöä kuunnellen ja konsultoiden. Ohjeiden tarkoitus on taata, että musiikkiterapeutin työ on ammatillisesti ja eettisesti korkeatasoista. Ohjeet ovat tukena musiikkiterapeuteille niitä tilanteita varten, joissa he joutuvat ottamaan kantaa ammattieettisiin kysymyksiin asiakastyössä, eri ammattiryhmien välisessä yhteistyössä sekä oman ammattikunnan sisällä. Toisaalta ohjeet suojaavat asiakkaita/ potilaita epätarkoituksenmukaisilta ja/tai vahingollisilta toimenpiteiltä.

Ammattieettisten ohjeiden perustana on ihmisen henkilökohtaisen loukkaamattomuuden ja koskemattomuuden kunnioittaminen, ihmisarvon vaaliminen. Ammattieettiset periaatteet ovat yleisen etiikan täsmennyksiä. Keskeiset periaatteet ovat: 1) yksilön oikeuksien ja arvon kunnioittaminen, 2) ammatillinen pätevyys, 3) vastuu ja 4) ammatillinen riippumattomuus.

Ohjeiden tulisi olla saatavilla jokaisen musiikkiterapeutin toimitilassa siten, että myös asiakkaiden sekä tarvittaessa muiden ammattiryhmien ja yhteistyötahojen on mahdollista tutustua niihin. Ohessa musiikkiterapeuttien ammattieettiset ohjeet pdf-tiedostoina.

Ammattieettinen toimikunta

Suomen musiikkiterapiayhdistyksen ammattilais- ja opiskelijajäsenten kokous (musiikkiterapiafoorumi) valitsee nelijäsenisen ammattieettisen toimikunnan kahdeksi vuodeksi kerrallaan kahden jäsenen ollessa vuosittain erovuorossa. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Ammattieettisen toimikunnan jäsen ei voi samanaikaisesti toimia Suomen musiikkiterapiayhdistyksen luottamustehtävässä tai toimihenkilönä. Toimikunnan jäseniksi ei voida valita myöskään musiikkiterapeuttien kouluttajia ja vastaavassa asemassa olevia henkilöitä.

Ammattieettisen toimikunnan tavoittaa sähköpostista: ammattietiikka@musiikkiterapia.fi

Ammattieettisten kysymysten käsittely

Ammattieettisellä toimikunnalla ei ole oikeudellista tai hallinnollista valtaa, vaan toimikunnan työskentely perustuu mahdollisimman monipuoliseen ja avoimeen keskusteluun ammattieettisistä aiheista. Pohdinnan aiheet voivat liittyä kentältä nouseviin tarpeisiin tai toimikunnalle esitettyihin kysymyksiin.

Musiikkiterapeutin työhön, ammattieettisiin ohjeisiin tai niiden soveltamiseen ja toteuttamiseen liittyvän kysymyksen voi osoittaa toimikunnalle musiikkiterapeutti tai muu asianomainen tai asiasta kiinnostunut henkilö. Kysymys lähetetään toimikunnan puheenjohtajalle allaolevalla lomakkeella. 

Toimikunta ottaa asian käsittelyynsä viimeistään kuukauden kuluessa lomakkeen vastaanottamisesta. Tarvittaessa toimikunta konsultoi ammattikunnan ulkopuolisia asiantuntijoita ja pyytää heiltä kannanottoa. Toimikunta valmistelee sille osoitetut ammattieettiset kysymykset ja esittelee ne Suomen musiikkiterapiayhdistyksen kiltafoorumissa (ammattilais- ja opiskelijajäsenten kokouksessa) ilman henkilötietoja, jonka jälkeen kysymyksistä keskustellaan. Asian tultua käsitellyksi vastaus lähetetään kirjallisena kysymyksen esittäjälle. Kysymyksen esittäjän pyynnöstä toimikunta lähettää kysymyksen ja vastauksen tiedoksi myös muille asianosaisille.