Musiikkiterapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille. Se voi olla joko yksilö- tai ryhmäterapiaa. Istunnossa asiakkaalta ei edellytetä musiikillisia taitoja, koska siinä musiikki on väline, ei itsetarkoitus. Terapia toteutuu yleisimmin 1-2 kertaa viikossa ja tapaamisen pituus on yleisimmin 45-90 min.

Oheisesta täydentyvästä listauksesta on saatavana alan asiantuntijoiden koostamaa perustietoa musiikkiterapiasta sen eri soveltamisalueilla. Tarkemmat kuvaukset ovat luettavissa kokonaisuudessaan painamalla ”lue lisää” –linkkiä kunkin asiakasryhmän kohdalta.

Lapset

down-syndrom-5965179_1920

Lastenneurologia

Musiikkiterapiaan ohjautuvilla lastenneurologian asiakkailla voi olla haasteita lähes millä toimintakyvyn osa-alueella tahansa, esimerkiksi oman toiminnan ohjailussa, kielellisissä toiminnoissa, kommunikoinnissa ja vuorovaikutuksessa tai tunteiden ja käyttäytymisen säätelyssä. 

Lue lisää…

Lastenpsykiatria

Lapset ohjataan musiikkiterapiaan muun muassa vuorovaikutuksen pulmien vuoksi, jolloin apua tarvitaan esimerkiksi kontaktiin tulemiseen ja siinä pysymiseen, aloitteellisuuteen tai aloitteiden vastaanottamiseen ja vastavuoroisuuteen. 

Lue lisää…

Varhainen vuorovaikutus

Varhaiseen vuorovaikutussuhteeseen kohdennettu musiikkiterapia ajoittuu erityistä vuorovaikutuksen tukea tarvitsevan pienen lapsen ja perheen elämäntilanteeseen. Terapiassa keskeisintä on vauvan, myös kohtuvauvan, ja hoivaajan välisen vuorovaikutussuhteen vahvistuminen. 

Lue lisää…

  

Nuoret

guitar-g8adc583a0_1920

Nuorisopsykiatria

Nuori voi hakeutua musiikkiterapiaan esimerkiksi tunne-elämän, käytöshäiriöiden, kehitykseen liittyvien tai sosiaalisten vuorovaikutusongelmien vuoksi. Musiikkiterapia tarjoaa keskustelun lisäksi vaihtoehtoisia kanavia itsensä ilmaisemiseen, kosketuksen saamiseen omiin tunteisiin sekä niiden käsittelyyn. 

Lue lisää…

Katso myös: Riippuvuuskuntoutus

  

Aikuiset

men-g40f93ec09_1920

Aikuispsykiatria

Aikuiset hakeutuvat musiikkiterapiaan esimerkiksi masennus- tai ahdistusoireilun, persoonallisuushäiriön, skitsofrenian, muun psyykkisen oireilun tai sosiaalisten pulmien vuoksi. 

Lue lisää…

Riippuvuuskuntoutus

Riippuvuudesta kuntoutuvan henkilön musiikkiterapian tavoitteena voi olla muun muassa kuntoutuminen takaisin yhteiskuntaan, työelämään paluu, opetteleminen toimimaan sosiaalisissa tilanteissa sekä ymmärryksien lisääminen liittyen omiin vuorovaikutustaitoihin. 

Lue lisää…

  

Ikäihmiset

hand-g7b9f16ef6_1920

Ikäihmiset hakeutuvat musiikkiterapiaan esimerkiksi muistisairauksien, masennuksen, toiminnanohjauksen pulmien tai puheen tuottoon liittyvien haasteiden vuoksi. 

Lue lisää…

  

   

Kaikki ikäryhmät

Kahleettomat kädet taivasta vasten

Riippuvuuskuntoutus

Riippuvuudesta kuntoutuvan henkilön musiikkiterapian tavoitteena voi olla muun muassa kuntoutuminen takaisin yhteiskuntaan, työelämään paluu, opetteleminen toimimaan sosiaalisissa tilanteissa sekä ymmärryksien lisääminen liittyen omiin vuorovaikutustaitoihin. 

Lue lisää…

Kivunhoito

Musiikin vaikutuksia kipuun on tutkittu runsaasti ja monet tulokset puoltavat musiikin hyödyntämistä kivunhoidossa. Kivunhoidolla tarkoitetaan tässä akuutin ja pitkittyneen kivun hoitoa, eri pitkäaikaissairauksiin liittyvää kivunhoitoa, syöpäkivun hoitoa ja palliatiiviseen ja saattohoitoon liittyvää kivunhoitoa.

Lue lisää…

Asiakasryhmien kuvauksien kirjoittamiseen osallistunut työryhmä: Jouni Aavaluoma, Anu Arponen, Teija Carlsson, Jaakko Erkkilä, Eeva Helemaa-Ryymin, Päivi Jordan-Kilkki, Jouni Kettunen, Sari Laitinen, Jaana Mäkinen, Kimmo Pyhäluoto, Päivi Saukko, Anne Takamäki & Kirsi Tuomi. Kivunhoidon osion kirjoittanut  Reetta Keränen.