Miksi musiikkiterapiaan?

Nuori kuulokkeet päässään

Nuori voi hakeutua musiikkiterapiaan esimerkiksi tunne-elämän, käytöshäiriöiden, kehitykseen liittyvien tai sosiaalisten vuorovaikutusongelmien vuoksi. Tällaisia voivat olla muun muassa masennus, ahdistuneisuus, erilaiset pelkotilat, paniikkioireet, traumatisoituminen, persoonallisuus- ja mielialahäiriöt, skitsofrenia, vuorovaikutuksen ongelmat, käytöshäiriöt, päihteiden käyttö, kehityksen viivästyminen, autisminkirjon häiriöt, syömishäiriöt, sukupuoli-identiteetin selvittely sekä koulukiusatuksi tulemiseen, perheen ongelmatilanteisiin tai vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat.

Musiikkiterapia tarjoaa keskustelun lisäksi vaihtoehtoisia kanavia itsensä ilmaisemiseen, kosketuksen saamiseen omiin tunteisiin sekä niiden käsittelyyn. Usein kyseisillä asiakkailla hoito ei etene perinteisten keskustelupohjaisten psykoterapioitten keinoin. Kyky tuottaa puhetta saattaa olla rajallinen tai sitä ei ole lainkaan, mikäli asiakkaalla esiintyy esimerkiksi mutismia, kielenkehityksen häiriöitä, autisminkirjon häiriöitä tai muita psyykkisistä tai neurologisista syistä esiintyviä kommunikaatiovaikeuksia. 

guitar-g8adc583a0_1920

Monipuolinen tunnepohjainen työskentely mahdollistuu musiikkiterapian menetelmien, kuten musiikin kuuntelupohjaisten menetelmien ja kliinisen improvisaation keinoin. Musiikilla on tutkitusti myös ominaisuuksia, jotka aktivoivat aivotoimintoja, esimerkiksi juuri tunteita sekä emotionaalista muistia.

Musiikki terapian välineenä auttaa terapiaan sitoutumisessa ja motivoi terapiassa käymiseen. Musiikki tarjoaa myös turvallisen ja sosiaalisesti hyväksyttävän tunteiden purkamisen väylän, jota asiakkaan on siirrettävyytensä ansioista mahdollista käyttää myös arjessa. Musiikissa tunteiden säätely on sisäänrakennettua – sitä voidaan käyttää rauhoittavana tai kiihdyttävänä elementtinä tarpeen mukaan. 

Musiikkiterapiassa musiikin tekeminen on luonteeltaan positiivista ja nuorta kannustavaa, mikä tukee nuoren myönteisen minäkuvan kehittymistä. Musiikkiterapian tavoitteet nuorilla keskittyvät usein psyykkisen voinnin, toimintakyvyn tai sosiaalisen vuorovaikutuksen kehittymiseen, ikätasoisen kehityksen tukemiseen sekä opiskelu- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.

  

Miten musiikkiterapiaan pääsee?

Nuoret ohjautuvat musiikkiterapiaan lääkärin lähetteellä. Terapiaa tarvitsevan nuoren tulee hakeutua oma alueensa nuorisopsykiatriselle poliklinikalle. Musiikkiterapiaa voivat kustantaa erikoissairaanhoito omana palvelunaan tai ostopalveluna tai Kela vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena tai kuntoutuspsykoterapiana. Täysi-ikäinen voi hakeutua Kelan kuntoutuspsykoterapiaan myös yksityislääkärin lähetteellä.

Tapaamiset musiikkiterapeutin kanssa toteutuvat joko terapeutin omassa toimitilassa, terapian maksajan osoittamissa tiloissa tai koulukäynteinä. Musiikkiterapia saattaa toteutua myös poliklinikan tai sairaalan tiloissa terapeutin työskentelypaikasta riippuen. Nuorten musiikkiterapiaprosessit kestävät noin 1-4 vuoden ajan.

   

Mitä musiikkiterapiassa tehdään?

Musiikkiterapiassa käytettävät menetelmät vaihtelevat asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja terapeutin käytössä olevien menetelmien mukaisesti. Nuorten musiikkiterapiassa käytettäviä menetelmiä ovat esimerkiksi soittaminen, improvisaatio, kappaleiden säveltäminen ja sovittaminen, laulaminen ja musiikin kuuntelu yhdistettynä keskusteluun, piirtämiseen, rentoutumiseen, liikkumiseen tai kirjoittamiseen. Musiikkiterapeutista riippuen käytössä saattaa olla myös vibroakustinen menetelmä tai kuvionuottimenetelmä sovelluksineen. Myös keskustelu ja verbalisointi kuuluvat nuorten musiikkiterapiaan.